نویسنده = رزمخواه، نجمه
تعداد مقالات: 2
2. تحلیل ابعاد حقوقی فناوری زیستی تراریخت از منظر امنیت غذایی

دوره 17، شماره 34، تابستان 1397، صفحه 37-53

نجمه رزمخواه؛ بهاره حیدری