نویسنده = رحمتی، پرویز
1. نقدی بر نهاد مشاوره در لایحه آیین دادرسی تجاری

دوره 17، شماره 34، تابستان 1397، صفحه 241-260

کورش کاویانی؛ پرویز رحمتی؛ رضا خودکار