نویسنده = محمودی، سید هادی
1. انتقال مالکیت و اجاره اشیاء فضایی موجود در مدار در پرتو حقوق بین‌الملل فضایی

دوره 17، شماره 35، پاییز 1397، صفحه 33-53

حسنا خالوندی؛ سید هادی محمودی