نویسنده = محمدزاده وادقانی، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. مالکیت فکری و بذر:ابزارهای کنترل صادرات کشاورزی توسط موسسات چند ملیتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1398

علیرضا محمدزاده وادقانی؛ میناسادات رضوی