نویسنده = ناعمه، حسن
1. رعایت اصل رقابت در انعقاد قراردادهای اداری

دوره 17، شماره 36، زمستان 1397، صفحه 7-35

حسن ناعمه