نویسنده = ابراهیم گل، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. رعایت الزامات حقوقی و قانونی در قراردادهای جدید نقتی ایران (I.P.C)

دوره 17، شماره 36، زمستان 1397، صفحه 87-105

مهدی حقیقیان؛ علیرضا ابراهیم گل