نویسنده = بنی کمالی، سیده کیانا
1. نقش بیوتکنولوژی در برآورده شدن حق انسان ها بر تغذیه

دوره 17، شماره 36، زمستان 1397، صفحه 237-254

سیده کیانا بنی کمالی