نویسنده = انصاریان، مجتبی
تعداد مقالات: 1
1. نقد پست مدرنیستی بر پوزیتیویسم حقوقی در حقوق بین الملل

دوره 18، شماره 37، بهار 1398، صفحه 7-26

علیرضا باقری ابیانه؛ مجتبی انصاریان