نویسنده = لطفی عزیز، اکبر
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی بر استثنائات منع کار اجباری در قوانین موضوعه ایران و مقاوله نامه شماره 29 سازمان بین المللی کار

دوره 18، شماره 37، بهار 1398، صفحه 55-77

محمد مظهری؛ فرزاد جنگجوی (خراطا)؛ اکبر لطفی عزیز