نویسنده = مشرف جوادی، زهرا
1. تعهدات خاص خدمات مخابرات در سازمان جهانی تجارت

دوره 18، شماره 37، بهار 1398، صفحه 79-105

زهرا مشرف جوادی