دوره و شماره: دوره 18، شماره 37، بهار 1398، صفحه 1-305 
1. نقد پست مدرنیستی بر پوزیتیویسم حقوقی در حقوق بین الملل

صفحه 7-26

علیرضا باقری ابیانه؛ مجتبی انصاریان


11. قرادادهای هوشمند: توافقات حقوقی در پرتو بلاک چین

صفحه 261-288

رجی او شیلدز؛ مهدی ناصر؛ حسین صادقی