دوره و شماره: دوره 19، شماره 42، تابستان 1399، صفحه 1-466 
7. بررسی لزوم انعکاس مفاد سند تجاری در خود سند

صفحه 159-179

علی بزرگ پور؛ محمدجواد معنوی عطار