دوره و شماره: دوره 10، شماره 19، بهار 1390، صفحه 1-393 
2. مفهوم طلاق و موجبات آن در حقوق ایران و انگلیس

صفحه 43-57

حسین سیمایی صرّاف؛ مریم فخاریان


6. مفهوم نمایندگی در مجلس اول

صفحه 137-175

سیدناصر سلطانی


8. چالش‌های قانون‌گرایی: اعتبار و پایایی قانون

صفحه 205-216

داوود سیروس؛ میرزاعلی صبوری‌نیا؛ جبرئیل مرزی‌علمداری


10. جایگاه تشبیه در تدوین قوانین

صفحه 243-263

محمدحسن اماموردی


12. رویکرد قانون‌گذاری به قراردادهای الکترونیکی

صفحه 305-330

غلام‌نبی فیضی‌چکاب؛ ابراهیم نوشادی