دوره و شماره: دوره 7، شماره 13، بهار 1387، صفحه 1-364 
5. حوادث اتمی و اصول مسؤولیت مدنی

صفحه 121-155

فیض‌الله جعفری


17. واکاوی لزوم استیذان در قصاص

صفحه 345-353

محمدجواد شریعت باقری