دوره و شماره: دوره 6، شماره 11، بهار 1386، صفحه 1-405 
3. امکان توسل به دفاع مشروع برای مبارزه با تروریسم

صفحه 85-128

عباسعلی کدخدایی؛ شهرام زرنشان


9. کرامت بشری و شبیه‌سازی انسان

صفحه 251-320

محمد موسی‌زاده


11. چالشهای شبیه‌سازی درمانی انسان

صفحه 321-334

حبیب‌الله رحیمی


13. ارزیابی و نقد برخی محورهای قانون جدید دیوان عدالت اداری

صفحه 373-389

گروه پژوهشی حقوق عمومی و بین‌الملل پژوهشکده حقوقی شهردانش