همکاران دفتر نشریه

ویراستار ادبی نشریه

نرگس صادقی

علوم کامپیوتر ویراستار و صفحه آرا/ پژوهشکده حقوقی شهر دانش

sadeghi.narges1367@gmail.com

h-index: