دوره و شماره: دوره 18، شماره 39، پاییز 1398، صفحه 1-358 
8. ماهیت جرم محال در حقوق ایران با نگاهی به حقوق انگلیس

صفحه 197-216

ابوالحسن شاکری؛ محمود درویش‌ترابی