دوره و شماره: دوره 13، شماره 26، پاییز 1393، صفحه 1-205 
1. استفاده از سپر انسانی به مثابه جنایت جنگی

صفحه 5-40

همایون حبیبی؛ صالحه رمضانی


4. انحصار در قاموس قوانین و بررسی ضمانت اجراهای آن در حقوق ایران

صفحه 71-104

حیدر پیری؛ مهدی منتظر؛ اعظم مؤمنی شیویاری