دوره و شماره: دوره 16، شماره 32، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-326 
1. تبیین اصول مقررات‌گذاری بانکی در پرتو نظام حقوقی ایران

صفحه 7-36

علی‌اکبر گرجی؛ هدیه‌سادات میرترابی


3. مبنا و حدود مسؤولیت مدنی پیمانکار

صفحه 59-97

شهرام کریمی تازه کند؛ محمود عرفانی؛ جواد واحدی‌زاده


4. حقوق بین‌الملل معاصر: حقوق مبتنی بر تعامل یا تعارض؟

صفحه 99-128

حوریه حسینی اکبرنژاد؛ هاله حسینی اکبرنژاد


5. بررسی مبانی فقهی و حقوقی مادة 852 قانون مدنی

صفحه 129-143

سید محمدصادق طباطبایی؛ فاطمه کریمی


8. بررسی تحلیلی برخی از جنبه‌‌های حقوقی برات از دریچه لایحه نوین تجارت

صفحه 209-244

حمید میری؛ سیروس شهریاری؛ مصطفی عابدین‌‌پور