دوره و شماره: دوره 16، شماره 32، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-326 
3. مبنا و حدود مسؤولیت مدنی پیمانکار

صفحه 59-97

شهرام کریمی تازه کند؛ محمود عرفانی؛ جواد واحدی‌زاده