دوره و شماره: دوره 17، شماره 36، زمستان 1397، صفحه 1-292 
2. تروریسم دولتی: پندار یا واقعیت؟!

صفحه 37-67

نواب محمدی ده چشمه


5. حقوق ایران نسبت به نقاط مداری از دیدگاه حقوق بین الملل

صفحه 107-132

فرناز فروتنیان شهربابکی؛ فاطمه فتح پور


9. تعویق صدور حکم و آثار آن

صفحه 211-236

محمدجواد علیزاده گودرزی؛ ابوالفتح خالقی