نویسنده = قاسم محمدی
معاونت در جرایم غیرعمدی

دوره 10، شماره 20، مهر 1390، صفحه 45-57

قاسم محمدی؛ احسان عباس‌زاده امیرآبادی


دادرسی‌ دعاوی‌ مطبوعاتی‌ در حقوق انگلستان

دوره 1، شماره 1، فروردین 1381، صفحه 183-204

قاسم محمدی