نویسنده = علی خالقی
مبارزه کیفری با تقلب مالیاتی در حقوق فرانسه

دوره 5، شماره 10، مهر 1385، صفحه 297-309

ژان پرادِل؛ میشل دانتی-ژوان؛ علی خالقی


دادگستری اروپا (یوروجاست‌)

دوره 4، شماره 8، مهر 1384، صفحه 291-295

علی خالقی


پلیس‌ اروپا (یوروپُل‌)

دوره 2، شماره 3، فروردین 1382، صفحه 263-267

علی خالقی