نویسنده = گیلیان دیویس؛ ترجمه گروه پژوهشی حقوق عمومی و بین‌الملل مؤسسه شهر دانش
تأثیر فنّاوری‌ دیجیتال‌ بر کپی‌رایت

دوره 2، شماره 3، فروردین 1382، صفحه 171-192

گیلیان دیویس؛ ترجمه گروه پژوهشی حقوق عمومی و بین‌الملل مؤسسه شهر دانش