نویسنده = گروه‌ پژوهشی‌ حقوق خصوصی‌ مؤسسه‌ مطالعات‌ و پژوهشهای‌ حقوقی‌ شهردانش‌
قانون‌ تجارت‌ ایران‌ و ضرورت‌ بازنگری‌ در آن‌

دوره 1، شماره 1، فروردین 1381، صفحه 11-25

گروه‌ پژوهشی‌ حقوق خصوصی‌ مؤسسه‌ مطالعات‌ و پژوهشهای‌ حقوقی‌ شهردانش‌