کلیدواژه‌ها = حقوق بین‌الملل‌
سازوکار اجرای‌ احکام‌ دیوان‌ اروپایی‌ حقوق بشر

دوره 4، شماره 8، مهر 1384، صفحه 127-145

یورگ‌ پولاکیه‌ ویکس‌؛ مازیار پیهانی


تأثیر قواعد آمره‌ حقوق بین‌الملل‌ بر تفسیر و اجرای‌ قطعنامه‌های‌ شورای‌ امنیت‌

دوره 4، شماره 7، فروردین 1384، صفحه 55-98

آلکساندر اُرَکلَش‌ویلی؛ سیّدقاسم‌ زمانی


مشروعیت‌ ساخت‌ دیوار حائل‌ در سرزمین‌های‌ اشغالی‌ فلسطین‌ از دیدگاه‌ حقوق بشر و حقوق بشردوستانه‌

دوره 2، شماره 4، مهر 1382، صفحه 77-105

ویکتور دوکورا لوگو؛ ترجمه سیّدحسین‌ سادات‌ میدانی‌


عمل‌ حقوقی‌ از دیدگاه‌ یک‌ حقوقدان‌ بین‌المللی‌

دوره 2، شماره 3، فروردین 1382، صفحه 111-130

ژان ‌پل ژاکه؛ ترجمه و تحقیق ناصرعلی منصوریان


نقدی‌ بر طرح‌ مواد کمیسیون‌ حقوق بین‌الملل‌ در مورد مسؤولیت‌ دولت‌ها برای‌ اقدامات‌ متخلفانه‌ بین‌المللی

دوره 1، شماره 2، مهر 1381، صفحه 129-170

نوشته جیمز کرافورد؛ ژاکلین پِل و سیمون‌ اُلسون؛ ترجمه زهرا کسمتی


تعامل‌ میان‌ حقوق و سیاست‌ بین‌الملل

دوره 1، شماره 1، فروردین 1381، صفحه 83-108

وِرنر لِوی؛ ترجمه گروه پژوهشی حقوق عمومی و بین‌الملل مؤسسه‌ مطالعات‌ و پژوهشهای‌ حقوقی‌ شهردانش‌