کلیدواژه‌ها = نظم‌ عمومی‌
مفهوم‌، انواع‌ و قواعد حاکم‌ بر قراردادهای‌ عمومی

دوره 4، شماره 7، فروردین 1384، صفحه 99-127

منوچهر طباطبائی مؤتمنی


صلاحیت‌ بین‌المللی‌ و شناسایی‌ و اجرای‌ احکام‌ خارجی‌ در دعاوی‌ مالکیت‌های‌ فکری

دوره 2، شماره 3، فروردین 1382، صفحه 225-260

ام‌.جی‌.تی‌. دریسن؛ ترجمه باقر انصاری‌