کلیدواژه‌ها = مسؤولیت‌ مدنی‌
دعوای‌ مستقیم‌ و رجوع‌ زیاندیده‌ به‌ بیمه‌گر

دوره 4، شماره 8، مهر 1384، صفحه 183-215

عبدالله خدابخشی‌ شلمزاری


رژیم‌ مسؤولیت‌ مدنی‌ و کیفری‌ رسانه‌ها در حقوق فرانسه

دوره 1، شماره 1، فروردین 1381، صفحه 167-182

امانوئل‌ دآوکس؛ ترجمه‌ گروه‌ پژوهشی‌ حقوق جزا و جرم‌شناسی‌ مؤسسه‌ مطالعات‌ و پژوهشهای‌ حقوقی‌ شهردانش‌