کلیدواژه‌ها = جرم‌
حمایت‌ کیفری‌ از مالکیت‌ ادبی‌ و هنری‌ در حقوق فرانسه

دوره 2، شماره 3، فروردین 1382، صفحه 213-223

ویلفرید ژان‌دیدیه؛ حقوقدان پرسابقه و سرشناس فرانسوی


میزگرد راجع به جرایم‌ مطبوعاتی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1381، صفحه 111-154

با حضور استادان ارجمند جناب آقای دکتر ابوالقاسم گرجی، جناب آقای دکتر کاظم معتمدنژاد و جناب آقای دکتر محمدعلی اردبیلی


رژیم‌ مسؤولیت‌ مدنی‌ و کیفری‌ رسانه‌ها در حقوق فرانسه

دوره 1، شماره 1، فروردین 1381، صفحه 167-182

امانوئل‌ دآوکس؛ ترجمه‌ گروه‌ پژوهشی‌ حقوق جزا و جرم‌شناسی‌ مؤسسه‌ مطالعات‌ و پژوهشهای‌ حقوقی‌ شهردانش‌


دادرسی‌ دعاوی‌ مطبوعاتی‌ در حقوق انگلستان

دوره 1، شماره 1، فروردین 1381، صفحه 183-204

قاسم محمدی