کلیدواژه‌ها = مجازات‌
حمایت‌ کیفری‌ از مالکیت‌ ادبی‌ و هنری‌ در حقوق فرانسه

دوره 2، شماره 3، فروردین 1382، صفحه 213-223

ویلفرید ژان‌دیدیه؛ حقوقدان پرسابقه و سرشناس فرانسوی


میزگرد راجع به جرایم‌ مطبوعاتی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1381، صفحه 111-154

با حضور استادان ارجمند جناب آقای دکتر ابوالقاسم گرجی، جناب آقای دکتر کاظم معتمدنژاد و جناب آقای دکتر محمدعلی اردبیلی