کلیدواژه‌ها = تأمین اجتماعی
نظام حقوقی بازنشستگی استرالیا از منظر حقوق بنیادین

دوره 22، شماره 55، آذر 1402، صفحه 171-189

10.48300/jlr.2022.324738.1924

فرید نورمحمدان؛ عمران نعیمی؛ محسن قاسمی


اثر حقوقی اشتباه در واقعه حقوقی ایفای ناروا در قلمرو حقوق تأمین اجتماعی

دوره 22، شماره 55، آذر 1402، صفحه 191-215

10.48300/jlr.2022.353115.2129

محمدحسین خادمی آراسته؛ بیژن حاجی عزیزی؛ احمد رضوانی مفرد


رجوع سازمان تأمین اجتماعی به کارفرمای مقصر در ورود خسارت به کارگر بیمه شده

دوره 13، شماره 25، فروردین 1393، صفحه 128-160

محمود صابر؛ نسرین طباطبایی حصاری