کلیدواژه‌ها = مالیات
تحلیل عوامل مؤثر بر ارتکاب جرایم مالیاتی

دوره 22، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 417-442

10.48300/jlr.2023.171843

سید مهدی احمدی موسوی؛ فرشته عبدالرحیمی


تحلیل راهکارهای پیشگیرانه از جرایم مالیاتی

دوره 20، شماره 46، شهریور 1400، صفحه 71-91

10.48300/jlr.2021.132613

فرشته عبدالرحیمی؛ سید مهدی احمدی موسوی


مالیات بر ارزش افزوده و عدالت مالیاتی

دوره 5، شماره 10، مهر 1385، صفحه 203-223

سیّد عزیز معصومی


مبارزه کیفری با تقلب مالیاتی در حقوق فرانسه

دوره 5، شماره 10، مهر 1385، صفحه 297-309

ژان پرادِل؛ میشل دانتی-ژوان؛ علی خالقی