کلیدواژه‌ها = تفسیر
جایگاه عامل زمان در تفسیر معاهدۀ بین المللی

دوره 13، شماره 26، مهر 1393، صفحه 159-196

مژگان رامین نیا