کلیدواژه‌ها = داوری
رویکرد قضایی به بی‌اعتباری رای داوری داخلی

دوره 20، شماره 47، آذر 1400، صفحه 143-163

10.48300/jlr.2021.140166

حسن کیا؛ حسن محسنی؛ عیسی امینی


بررسی ماهیت، جایگاه و عملکرد مرکز منطقه‌ای داوری تهران

دوره 19، شماره 44، دی 1399، صفحه 345-368

محسن حاتمی پور؛ نصراله ابراهیمی


داوری‌های مختلط در قواعد جدید داوری اتاق بین‌المللی بازرگانی

دوره 10، شماره 19، فروردین 1390، صفحه 11-42

جواد کاشانی؛ مهدی شیخیانی