دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بررسی تطبیقی مفهوم آزادی در منشور حقوق شهروندی و اعلامیه جهانی حقوق بشر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 فروردین 1400

10.48300/jlr.2021.129106

علی اسلامی؛ زهرا جهانگیر؛ محمد کاظم کاوه پیشقدم


2. جستاری بر هم‌پوشانی محاربه و افساد فی‌الارض در مواجهه با اعمال تروریسم هسته‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 فروردین 1400

10.48300/jlr.2021.129109

سید مصطفی مشکات


3. بررسی عوامل محیطی مؤثر بر اعتیاد به مواد مخدر صنعتی (مطالعه موردی: شهر زنجان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 فروردین 1400

10.48300/jlr.2021.129111

رضا احدی؛ شهرام محمدی؛ حسن طغرانگار


4. چالش های ابزارهای «واقعیت مجازی» در حوزه بازی های رایانه ای (مطالعه ای تطبیقی در نظام حقوقی ایران و آمریکا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 فروردین 1400

10.48300/jlr.2021.129113

مهدی ناصر؛ حسین صادقی


5. مصادیق عدول از قواعد دادرسی در دعوای فروش ترکه با نگرش به رویه قضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 فروردین 1400

10.48300/jlr.2021.129114

احسان بهرامی


6. پیشگیری از جرایم مالی و دارا شدن بلاجهت مقامات دولتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 فروردین 1400

10.48300/jlr.2021.129116

راضیه سبزه علی؛ سمیه صرامی؛ محمود اشرافی


7. مواضع سازمان های بین المللی غیر دولتی حقوق بشر در ارتباط با حکم اعدام در خصوص جرایم مواد مخدر در قوانین داخلی دولت ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 فروردین 1400

10.48300/jlr.2021.129119

کیوان اقبالی؛ ستار عزیزی


8. عوارض حق مرغوبیت ناشی از اجرای طرح های عمومی-عمرانی و تفکیک اراضی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 فروردین 1400

10.48300/jlr.2021.129120

فاطمه حسن زاده؛ غلامرضا کامیار؛ امید محمدی


9. بررسی تطبیقی ماهیت و آثار معامله فضولی در بازار اوراق بهادار با معامله در خارج از بازار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1400

10.48300/jlr.2021.129294

محمدحسام طاووسی؛ رسول پروین


10. پیشگیری از تکرار جرم با حفظ کرامت انسانی بزهکار با نگاهی به آموزه‮های جرم‌شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1400

10.48300/jlr.2021.129337

ابراهیم قدسی؛ بهروز قلیزاده؛ عاطفه شیخ اسلامی


11. چالش تعریف جرم در قانون مجازات اسلامی 1392

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1400

10.48300/jlr.2021.129382

فریدون جعفری