دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. واکاوی تاثیر فضای مجازی برتضییع حق تربیت کودک باتاکید برآموزه های دینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1400

10.48300/jlr.2021.279730.1619

محمدعلی بادامی؛ محمد مهدی مقدادی


2. وضعیت ممنوعیت خود اتهامی در دو نظام بزرگ حقوقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1400

10.48300/jlr.2021.187310.1284

محسن حمیدی پور


3. نقدی بر روش شناسی حقوق ضدتبعیض از منظر درهم‌تنیدگی (اینترسکشنالیتی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1400

10.48300/jlr.2021.300829.1748

شیوا بازرگان؛ محمدحسین زارعی


4. تحلیل حقوقی تفسیر پویا از منظر رویه دیوان بین‌المللی دادگستری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1400

10.48300/jlr.2021.298951.1734

سید امرالدین حجازی؛ محمد علی صلح چی