تعداد مقالات: 576
101. فواید جبران خسارات هسته‌ای بر مبنای کنوانسیون‌های بین‌المللی

دوره 10، شماره 19، بهار 1390، صفحه 59-86

علیرضا یزدانیان؛ هدیه حبیبیان


102. استقرار دیوان‌ کیفری‌ بین‌المللی‌: بیم‌ها و امیدها

دوره 1، شماره 2، پاییز 1381، صفحه 59-78

سیّدقاسم زمانی‌


104. مبنا و حدود مسؤولیت مدنی پیمانکار

دوره 16، شماره 32، پاییز و زمستان 1396، صفحه 59-97

شهرام کریمی تازه کند؛ محمود عرفانی؛ جواد واحدی‌زاده


111. مطالعه تطبیقی معیار قابلیت پیش‌بینی ضرر در حقوق ایران و انگلستان

دوره 17، شماره 36، زمستان 1397، صفحه 69-85

محسن جعفری بهزادکلائی؛ حمید ابهری


112. تحقیق و توسعه فناوری نانو از نگاه حق بر سلامتی

دوره 7، شماره 14، پاییز 1387، صفحه 71-118

جواد شجاع


113. موارد عدم تعهد بیمه‌گر در بیمه‌های اشخاص

دوره 7، شماره 13، بهار 1387، صفحه 75-99

محمدرضا منوچهری


114. مشروعیت‌ ساخت‌ دیوار حائل‌ در سرزمین‌های‌ اشغالی‌ فلسطین‌ از دیدگاه‌ حقوق بشر و حقوق بشردوستانه‌

دوره 2، شماره 4، پاییز 1382، صفحه 77-105

ویکتور دوکورا لوگو؛ ترجمه سیّدحسین‌ سادات‌ میدانی‌


115. حمایت از حقوق بشر در فضای سایبر

دوره 16، شماره 31، بهار و تابستان 1396، صفحه 79-105

سیّدیاسر ضیایی


116. امکان توسل به دفاع مشروع برای مبارزه با تروریسم

دوره 6، شماره 11، بهار 1386، صفحه 85-128

عباسعلی کدخدایی؛ شهرام زرنشان


117. وقف سهام شرکتها: امکان حقوقی و ضرورت اجتماعی

دوره 5، شماره 10، پاییز 1385، صفحه 85-112

وحید اشتیاق


118. مسؤولیت بین‌المللی دولت ناشی از حملات سایبری

دوره 12، شماره 23، بهار 1392، صفحه 87-122

سید یاسر ضیایی؛ مونا خلیل زاده


119. مؤلفه‌های امنیت اجتماعی در قوانین کیفری

دوره 9، شماره 17، بهار 1389، صفحه 95-114

جواد صالحی


120. تحلیل تئوری متحدالشکل‌سازی حقوق قراردادهای تجاری فراملی

دوره 10، شماره 20، پاییز 1390، صفحه 59-76

محمود جلالی؛ معصومه شکوری


122. تحلیل حقوقی حمایتهای درمانی سازمان تأمین اجتماعی

دوره 9، شماره 18، پاییز 1389، صفحه 67-98

نسرین طباطبایی حصاری


124. نقدی بر ماده 137 قانون مجازات اسلامی در باب تکرار جرم

دوره 18، شماره 38، تابستان 1398، صفحه 69-78

آزاده قربانی؛ آرزو قربانی


125. انحصار در قاموس قوانین و بررسی ضمانت اجراهای آن در حقوق ایران

دوره 13، شماره 26، پاییز 1393، صفحه 71-104

حیدر پیری؛ مهدی منتظر؛ اعظم مؤمنی شیویاری