تعداد مقالات: 576
130. تأثیر فساد بر تحقق حق‌های بشری

دوره 17، شماره 33، بهار 1397، صفحه 73-101

حسیـن سپه سرا


133. تعهدات خاص خدمات مخابرات در سازمان جهانی تجارت

دوره 18، شماره 37، بهار 1398، صفحه 79-105

زهرا مشرف جوادی


140. مشروعیت عفو در حقوق بین الملل

دوره 14، شماره 28، پاییز 1394، صفحه 85-106

مهین سبحانی


141. حمایت از طب سنتی با تمسک به آیات قرآنی و مبانی فقهی

دوره 10، شماره 19، بهار 1390، صفحه 87-109

مهدی زاهدی؛ سمیرا غلام‌دخت


142. رعایت الزامات حقوقی و قانونی در قراردادهای جدید نقتی ایران (I.P.C)

دوره 17، شماره 36، زمستان 1397، صفحه 87-105

مهدی حقیقیان؛ علیرضا ابراهیم گل


143. تعیین‌ مرجع‌ رسیدگی‌ به‌ دعاوی‌ تجارت‌ الکترونیک‌

دوره 2، شماره 3، بهار 1382، صفحه 89-110

مایکل چیسیک؛ ترجمه گروه پژوهشی حقوق خصوصی مؤسسه شهر دانش


147. بررسی‌ معیار سنی‌ مشارکت‌ در انتخابات‌ عمومی‌: حقوق ایران‌ و حقوق تطبیقی

دوره 4، شماره 8، پاییز 1384، صفحه 97-126

گروه‌ پژوهشی‌ حقوق عمومی‌ و بین‌الملل‌ پژوهشکده‌ حقوقی‌ شهردانش‌


148. دولت پرتاب کنندۀ اشیای فضایی و تأثیر پروژۀ «سیلانچ» (Sea Launch) بر تحول مفهوم آن

دوره 13، شماره 25، بهار 1393، صفحه 99-127

حُسنی خالوندی؛ سیّدهادی محمودی


149. مفهوم‌، انواع‌ و قواعد حاکم‌ بر قراردادهای‌ عمومی

دوره 4، شماره 7، بهار 1384، صفحه 99-127

منوچهر طباطبائی مؤتمنی


150. حقوق بین‌الملل معاصر: حقوق مبتنی بر تعامل یا تعارض؟

دوره 16، شماره 32، پاییز و زمستان 1396، صفحه 99-128

حوریه حسینی اکبرنژاد؛ هاله حسینی اکبرنژاد