تحلیل حقوقی تفسیر پویا از منظر رویه دیوان بین‌المللی دادگستری

دوره 21، شماره 51، آذر 1401، صفحه 73-114

10.48300/jlr.2021.298951.1734

سید امرالدین حجازی؛ محمد علی صلح چی


موارد عدم تعهد بیمه‌گر در بیمه‌های اشخاص

دوره 7، شماره 13، فروردین 1387، صفحه 75-99

محمدرضا منوچهری


مشروعیت‌ ساخت‌ دیوار حائل‌ در سرزمین‌های‌ اشغالی‌ فلسطین‌ از دیدگاه‌ حقوق بشر و حقوق بشردوستانه‌

دوره 2، شماره 4، مهر 1382، صفحه 77-105

ویکتور دوکورا لوگو؛ ترجمه سیّدحسین‌ سادات‌ میدانی‌


حمایت از حقوق بشر در فضای سایبر

دوره 16، شماره 31، خرداد 1396، صفحه 79-105

سیّدیاسر ضیایی


امکان توسل به دفاع مشروع برای مبارزه با تروریسم

دوره 6، شماره 11، فروردین 1386، صفحه 85-128

عباسعلی کدخدایی؛ شهرام زرنشان


مسؤولیت بین‌المللی دولت ناشی از حملات سایبری

دوره 12، شماره 23، فروردین 1392، صفحه 87-122

سید یاسر ضیایی؛ مونا خلیل زاده


مؤلفه‌های امنیت اجتماعی در قوانین کیفری

دوره 9، شماره 17، فروردین 1389، صفحه 95-114

جواد صالحی


تحلیل تئوری متحدالشکل‌سازی حقوق قراردادهای تجاری فراملی

دوره 10، شماره 20، مهر 1390، صفحه 59-76

محمود جلالی؛ معصومه شکوری


تحلیل حقوقی حمایتهای درمانی سازمان تأمین اجتماعی

دوره 9، شماره 18، مهر 1389، صفحه 67-98

نسرین طباطبایی حصاری


نقدی بر ماده 137 قانون مجازات اسلامی در باب تکرار جرم

دوره 18، شماره 38، شهریور 1398، صفحه 69-78

10.48300/jlr.2019.93337

آزاده قربانی؛ آرزو قربانی


بررسی ابعاد حقوقی شناور جایگزین موتورلنج ها در خلیج فارس

دوره 21، شماره 50، مرداد 1401، صفحه 69-100

10.48300/jlr.2021.290097.1675

خداداد خدادادی دشتکی؛ جواد رنجبرزاده


انحصار در قاموس قوانین و بررسی ضمانت اجراهای آن در حقوق ایران

دوره 13، شماره 26، مهر 1393، صفحه 71-104

حیدر پیری؛ مهدی منتظر؛ اعظم مؤمنی شیویاری