بازکاوی عنصر روانی در جرایم با مسئولیت مطلق با تأکید بر جرایم علیه محیط‌زیست‬‬‬

دوره 19، شماره 43، مهر 1399، صفحه 71-99

10.48300/jlr.2020.114213

رضا احدی؛ محمدباقر رستگار مهجن آبادی؛ حسن طغرانگار


مفهوم و ارکان کار شایسته

دوره 20، شماره 45، اردیبهشت 1400، صفحه 71-94

10.48300/jlr.2021.129426

زهره رحمانی


تحلیل راهکارهای پیشگیرانه از جرایم مالیاتی

دوره 20، شماره 46، شهریور 1400، صفحه 71-91

10.48300/jlr.2021.132613

فرشته عبدالرحیمی؛ سید مهدی احمدی موسوی


تأثیر فساد بر تحقق حق‌های بشری

دوره 17، شماره 33، اردیبهشت 1397، صفحه 73-101

10.48300/jlr.2018.65511

حسیـن سپه سرا


مشروعیت عفو در حقوق بین الملل

دوره 14، شماره 28، آذر 1394، صفحه 85-106

مهین سبحانی


حمایت از طب سنتی با تمسک به آیات قرآنی و مبانی فقهی

دوره 10، شماره 19، فروردین 1390، صفحه 87-109

مهدی زاهدی؛ سمیرا غلام‌دخت


رعایت الزامات حقوقی و قانونی در قراردادهای جدید نقتی ایران (I.P.C)

دوره 17، شماره 36، بهمن 1397، صفحه 87-105

10.48300/jlr.2019.91481

مهدی حقیقیان؛ علیرضا ابراهیم گل


تعیین‌ مرجع‌ رسیدگی‌ به‌ دعاوی‌ تجارت‌ الکترونیک‌

دوره 2، شماره 3، فروردین 1382، صفحه 89-110

مایکل چیسیک؛ ترجمه گروه پژوهشی حقوق خصوصی مؤسسه شهر دانش


تحدید مفهومی سلب حق

دوره 20، شماره 47، آذر 1400، صفحه 89-110

10.48300/jlr.2021.140165

بهناز احمدوند


مکانیزم حل و فصل اختلافات داخلی و بین‌المللی بانکی

دوره 20، شماره 48، اسفند 1400، صفحه 89-116

10.48300/jlr.2022.146014

منصور عطاشنه؛ سیدعلیرضا هاشمی زاده کهنی؛ زهرا عطاشنه