تعداد مقالات: 576
177. حقوق ایران نسبت به نقاط مداری از دیدگاه حقوق بین الملل

دوره 17، شماره 36، زمستان 1397، صفحه 107-132

فرناز فروتنیان شهربابکی؛ فاطمه فتح پور


179. تزاحم و توازن حقوق فرد و جامعه در دادرسی‌های کیفری

دوره 10، شماره 19، بهار 1390، صفحه 111-136

جمشید غلاملو


180. عمل‌ حقوقی‌ از دیدگاه‌ یک‌ حقوقدان‌ بین‌المللی‌

دوره 2، شماره 3، بهار 1382، صفحه 111-130

ژان ‌پل ژاکه؛ ترجمه و تحقیق ناصرعلی منصوریان


182. دگردیسی مفهوم نظریه تفکیک قوا به مفهومی کارکردی

دوره 17، شماره 35، پاییز 1397، صفحه 113-144

محمدرضا ویژه؛ زهره‌سادات امیرآفتابی


185. حوادث اتمی و اصول مسؤولیت مدنی

دوره 7، شماره 13، بهار 1387، صفحه 121-155

فیض‌الله جعفری


187. اعتراض ثالث اجرایی در قانون اجرای احکام مدنی

دوره 16، شماره 31، بهار و تابستان 1396، صفحه 123-143

رسول پروین؛ امین پاهکیده؛ الهه اعتمادی


189. سازوکار اجرای‌ احکام‌ دیوان‌ اروپایی‌ حقوق بشر

دوره 4، شماره 8، پاییز 1384، صفحه 127-145

یورگ‌ پولاکیه‌ ویکس‌؛ مازیار پیهانی


190. رجوع سازمان تأمین اجتماعی به کارفرمای مقصر در ورود خسارت به کارگر بیمه شده

دوره 13، شماره 25، بهار 1393، صفحه 128-160

محمود صابر؛ نسرین طباطبایی حصاری


192. بررسی مبانی فقهی و حقوقی مادة 852 قانون مدنی

دوره 16، شماره 32، پاییز و زمستان 1396، صفحه 129-143

سید محمدصادق طباطبایی؛ فاطمه کریمی


195. بررسی ماهیت قتل‌های ناموسی و رویکرد نظام حقوق بشر نسبت به آن

دوره 12، شماره 23، بهار 1392، صفحه 138-156

سهیلا ابراهیمی لویه


196. اصول حاکم بر تعارض ادلّه اثبات دعوا در امور مدنی

دوره 9، شماره 17، بهار 1389، صفحه 145-176

رحمان عمروانی


198. ادغام شرکت‌های تجاری از منظر قوانین ایران

دوره 7، شماره 14، پاییز 1387، صفحه 155-172

صبا حقیقت


199. بیمه مهر: لزوم تبیین، بازنگری و اصلاح ساختار آن

دوره 6، شماره 11، بهار 1386، صفحه 163-192

سیدمرتضی قاسم زاده


200. صلح و حقوق بشر در برنامه درسی با تأکید بر اسناد بین‌المللی

دوره 10، شماره 20، پاییز 1390، صفحه 97-126

همایون مافی؛ حسین کاویار