بررسی‌ معیار سنی‌ مشارکت‌ در انتخابات‌ عمومی‌: حقوق ایران‌ و حقوق تطبیقی

دوره 4، شماره 8، مهر 1384، صفحه 97-126

گروه‌ پژوهشی‌ حقوق عمومی‌ و بین‌الملل‌ پژوهشکده‌ حقوقی‌ شهردانش‌


دولت پرتاب کنندۀ اشیای فضایی و تأثیر پروژۀ «سیلانچ» (Sea Launch) بر تحول مفهوم آن

دوره 13، شماره 25، فروردین 1393، صفحه 99-127

حُسنی خالوندی؛ سیّدهادی محمودی


مفهوم‌، انواع‌ و قواعد حاکم‌ بر قراردادهای‌ عمومی

دوره 4، شماره 7، فروردین 1384، صفحه 99-127

منوچهر طباطبائی مؤتمنی


حقوق بین‌الملل معاصر: حقوق مبتنی بر تعامل یا تعارض؟

دوره 16، شماره 32، آذر 1396، صفحه 99-128

حوریه حسینی اکبرنژاد؛ هاله حسینی اکبرنژاد


جرم‌انگاری انکار هولوکاست: مطابق یا مغایر حقوق بشر؟

دوره 7، شماره 13، فروردین 1387، صفحه 101-119

محمد قربان‌پور


تحلیل نظام قانونی ایران در حوزه سرمایه‌گذاری صنعت نفت

دوره 16، شماره 31، خرداد 1396، صفحه 107-121

حمید باقرزاده؛ راحله سید مرتضی حسینی


حریم خصوصی در شبکه‌های اجتماعی مجازی

دوره 12، شماره 23، فروردین 1392، صفحه 113-137

باقر انصاری؛ شیما عطار


بازنگری آرای داوری بین‌المللی در عرصه حقوق سرمایه‌گذاری خارجی

دوره 21، شماره 51، آذر 1401، صفحه 115-140

10.48300/jlr.2021.308620.1797

طناز کوه پائی؛ محسن محبی؛ سعید منصوری


مسأله اساسی‌سازی نظم حقوقی

دوره 6، شماره 11، فروردین 1386، صفحه 129-162

جواد تقی زاده


مفهوم و ماهیت قراردادهای آتی

دوره 10، شماره 20، مهر 1390، صفحه 77-95

جواد حسین‌زاده


پلیس مسئله‌محور و ترس از جرم

دوره 18، شماره 38، شهریور 1398، صفحه 79-106

10.48300/jlr.2019.93340

سعید کرمانی؛ سیّد مهدی سیّدزاده ثانی


تعامل‌ میان‌ حقوق و سیاست‌ بین‌الملل

دوره 1، شماره 1، فروردین 1381، صفحه 83-108

وِرنر لِوی؛ ترجمه گروه پژوهشی حقوق عمومی و بین‌الملل مؤسسه‌ مطالعات‌ و پژوهشهای‌ حقوقی‌ شهردانش‌


نظام نرم افزارهای متن باز

دوره 14، شماره 27، خرداد 1394، صفحه 93-110

سیّدمحسن طلوع؛ جعفر نظام الملکی


بررسی تطبیقی مفهوم آزادی در منشور حقوق شهروندی و اعلامیه جهانی حقوق بشر

دوره 20، شماره 45، اردیبهشت 1400، صفحه 95-123

10.48300/jlr.2021.129106

علی اسلامی؛ زهرا جهانگیر؛ محمد کاظم کاوه پیشقدم


کنکاشی در رأی شماره 261 مورخ 1391/5/9 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

دوره 11، شماره 22، مهر 1391، صفحه 97-132

مجید بنایی اسکویی؛ وحید آگاه