جرم‌شناسی مدرن و روابط متقابل میان جرایم

دوره 15، شماره 30، مهر 1395، صفحه 99-113

علیرضا میلانی؛ محمد حاجی قاسمی اردبیلی


حقوق ایران نسبت به نقاط مداری از دیدگاه حقوق بین الملل

دوره 17، شماره 36، بهمن 1397، صفحه 107-132

10.48300/jlr.2019.91488

فرناز فروتنیان شهربابکی؛ فاطمه فتح پور


تزاحم و توازن حقوق فرد و جامعه در دادرسی‌های کیفری

دوره 10، شماره 19، فروردین 1390، صفحه 111-136

جمشید غلاملو


عمل‌ حقوقی‌ از دیدگاه‌ یک‌ حقوقدان‌ بین‌المللی‌

دوره 2، شماره 3، فروردین 1382، صفحه 111-130

ژان ‌پل ژاکه؛ ترجمه و تحقیق ناصرعلی منصوریان


مسئولیت‌انضباطی قضات در فرانسه و آلمان

دوره 20، شماره 47، آذر 1400، صفحه 111-142

10.48300/jlr.2021.140177

سید ناصر سلطانی؛ محمد سلطانی


دگردیسی مفهوم نظریه تفکیک قوا به مفهومی کارکردی

دوره 17، شماره 35، آبان 1397، صفحه 113-144

10.48300/jlr.2018.79340

محمدرضا ویژه؛ زهره‌سادات امیرآفتابی


حوادث اتمی و اصول مسؤولیت مدنی

دوره 7، شماره 13، فروردین 1387، صفحه 121-155

فیض‌الله جعفری