راهکارهای برون‌رفت از بن‌بست‌های مذاکراتی و حل تعارض مسائل نفتی

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

دکترای حقوق نفت و گاز از دانشگاه شهید بهشتی و کارشناسی ارشد حقوق انرژی و محیط زیست از دانشگاه آبردین انگلستان

چکیده

شرکت‌های ملی و بین‌المللی نفتی برای اجرای طرح‌های مورد نظر ناگزیرند تا با یکدیگر وارد مذاکره شده و به توافق برسند. راهکار مذاکره مناسب‌ترین شیوه‌ای است که در مراحل مختلف قراردادی اعم از پیش از انعقاد، در زمان تنظیم و درج شروط قراردادی و در زمان اجرای قرارداد به کار گرفته می‌شود تا از تعارض‌های احتمالی اجتناب شود. با این حال، در انجام مذاکرات ممکن است طرفین در خصوص مسائل مختلف قراردادی مواضع متفاوتی را اتخاذ کرده و این امر مانع توافق طرفین برای رسیدن به نقطه‌ای مشترک گردد. تعیین اهداف و در نظر داشتن گزینه‌های جایگزین متنوع، بهره گرفتن از استراتژی مناسب با ماهیت موضوع در دست مذاکره، درج شروط مناسب در بخش حل‌و‌فصل اختلافات، مذاکره مجدد موضوعات مورد اختلاف و مدیریت تعارض‌ها در زمان اجرای قرارداد می‌توانند طرفین را در خروج از بن‌بست‌های مذاکراتی کمک کنند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Methods for Breaking Negotiating Impasses and Solving Petroleum Conflicts

نویسنده [English]

  • Dr. Mohamad Alikhani
Ph.D. in Oil and Gas Law from Shahid Beheshti University, Tehran and LL.M. from University of Aberdeen, UK
چکیده [English]

It is inevitable for the national oil companies and International oil companies to negotiate and reach agreements for accomplishing the supposed projects. To avoid the possible conflicts, the negotiation methods are the most appropriate ways which can be used in different contractual phases including prior to the conclusion of the contract, at the time of drafting and incorporating the terms into the agreement and at the time of performances of the contract. There are, however, a wide range of positions which can be taken by the parties during negotiation process that impede the parties to reach their agreement. Determining goals and considering variant alternatives, taking proper strategies suitable for the subject of the negotiation, incorporating appropriate terms in dispute resolution section, renegotiating disputed matters and managing the conflicts at the time of performance of the contract can assist the parties in breaking impasses during negotiation phases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Negotiation
  • Breaking Impasses
  • Negotiating Strategies
  • Renegotiation
  • Management of Contractual Conflicts

فهرست منابع

الف) منابع فارسی
ادیسون هاریس، چالز. فنون مذاکرات تجاری. ترجمه محمدابراهیم گوهریان. تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی، 1391.
پاکدامن، رضا. فرایند مذاکره و تحقق معاملات بین‌المللی (پیش‌نیازها، هدایت مذاکرات و پیگیری توافقات). تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی، 1389.
علیخانی، محمد. «بررسی وضعیت حقوقی مبیع و ثمن در قراردادهای بین‌المللی فروش گاز». مجله حقوقی بین‌المللی 40 (1388): 311-289.
کانون بین‌المللی وکلا. راهنمای کانون بین‌المللی وکلا در رابطه با تنظیم شروط داوری. ترجمه محمد علیخانی. لندن: کانون بین‌المللی وکلا (IBA)، 2010.
گرین، جرج. اصول کار تیمی. ترجمه راضیه خالقی قدیری و محمد مهدیارفر. تهران: انتشارات آدینه، 1387.
واحد قراردادها و دعاوی خارجی شرکت ملی نفت ایران. اصول و فنون مذاکره قراردادی در صنعت نفت. تهران: نشر روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران، 1389.
ب) منابع انگلیسی
Al Qurashi, Zeyad A. “Renegotiation of International Petroleum Agreements. Journal of International Arbitration 22 (4) (2005): 261-300.
Al Rahmani, Mohammad. “Dispute Resolution in Oil and Gas Contracts.” I.E.L.R. 3 (2011): 78-85. Accessed September 25, 2013. http://ssrn.com/abstract=2159702.
Ball, Ann. “Step 3: Post-Negotiations, Managing Natural Resource Disputes.” Accessed September 29, 2013. www.unce.unr.edu/publications/files/.../FS9987.
Department of Justice of Canada. “Dispute Resolution Reference Guide.” Accessed September 25, 2013. http://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/csj-sjc/dprs-sprd/res/drrg-mrrc/03.html.
Dolan, John Patrick. Smart Negotiating: It’s a Done Deal!. California: EP Entrepreneur Press, 2006.
Fenn, Peter, Michael O’Shea, and Edward Davies. Dispute Resolution and Conflict Management in Construction. London: E & FN Spon Publication, 2005.
Governance for Standard Industry Solutions. “LOGIC General Conditions of Contract (Including Guidance Note) for Services (On-and-Off-shore).” Accessed September 25, 2013. http://www.logic-oil.com/standard-contracts/documents.
International Bar Association, “IBA Guides, Rules and other Free Materials.” Accessed October 03, 2013. http://www.ibanet.org /Publications/publications_IBA_guides_and_free_materials.aspx.
Mato, Hadiza Tijjani. “The Role of Stability and Renegotiation in Transnational Petroleum Agreements.” Journal of Politics and Law 5(1) (2012): 33-41.
MDT International (the Independent Training Company Serving the Global Oil and Gas Industry from its Operational Base in Aberdeen), Negotiation Skills for the Oil & Gas Industry, (Training Manual Presented in the Training Courses Held in Dubai, UAE, October 2011), 9.
Negotiation Skills for the Oil & Gas Industry. Training Manual Presented by MDT International, 2011.
Novak, Kathleen and Christianne Hall. “Conflict Negotiation Guidelines.” Accessed January 31, 2014. http://www.healthsystems2020.org/content/resource/detail/1007.
Oliver, David. How to Negotiate Effectively. UK: British Library Cataloguing in Publication Data, 2003.
Osadare, Babatunde. Organized Thinking as a Tool of International Negotiation: How Effective?. Scotland: Center for Energy, Petroleum and Mineral Law and Policy, University of Dundee, 2009.
Radon, Jenik. “How to Negotiate Your Oil Agreement.” In Escaping the Resource Curse, edited by Macartan Humphreys, Jeffrey Sachs and Joseph Stiglitz, 102-103. New York: Columbia University Press, 2007.
Robertson, Ian, and Sarah Butler. “The Obligation to Negotiate in Good Faith.” May 08, 2013. http://www.holdingredlich.com/corporate-commercial/the-obligation-to-negotiate-in-good-faith (Accessed January 31, 2014).
Salacuse, Jeswald W. “Renegotiation International Project Agreements.” Fordham International Law Journal 24 (4) (2000): 1319-1370.
Wertheim, E. “Negotiations and Resolving Conflicts: An Overview.” Accessed September 29, 2013. http://www.cba.neu.edu/ewertheim.