دوره و شماره: دوره 18، شماره 40، اسفند 1398، صفحه 1-544 
اثر دین مدنی (غیرتجارتی) در وقوع ورشکستگی

صفحه 265-296

سام محمدی؛ امید جمشیدی؛ مادح جمشیدی


تحلیل علت‌شناختی جرم تجاوز به عنف از منظر روان‌شناسی

صفحه 297-326

نبی‌اله غلامی؛ مهرداد ره‌نورد واقف؛ سکینه سلطانی


دیدگاه مالکیت فکری و بذر: ابزارهای کنترل صادرات کشاورزی توسط مؤسسات چندملیتی

صفحه 495-517

مارسلو دیاس والا؛ علیرضا محمدزاده وادقانی؛ میناسادات رضوی