دوره و شماره: دوره 19، شماره 43، مهر 1399، صفحه 0-413 
بررسی فقهی ـ حقوقی حکم غیابی

صفحه 297-315

مهران لطفی فروشانی؛ پرویز باقری


فرسایش حقوق مالکیت فکری

صفحه 373-391

علیرضا محمدزاده وادقانی؛ عمید صالحی‌راد