دوره و شماره: دوره 19، شماره 44، زمستان 1399، صفحه 1-430