دوره و شماره: دوره 13، شماره 25، بهار 1393، صفحه 1-231 
1. آموزش حقوق بشر برای نفی خشونت

صفحه 6-33

رضا اسلامی؛ عباس بهروزی خواه