دوره و شماره: دوره 10، شماره 20، پاییز 1390، صفحه 1-328 
3. معاونت در جرایم غیرعمدی

صفحه 45-57

قاسم محمدی؛ احسان عباس‌زاده امیرآبادی