دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز 1381، صفحه 1-325 
7. حمایت‌ از حق‌ خلوت‌ آدمیان‌ در عصر اطلاعات

صفحه 171-201

نوشته هِلن نیسن‌بام؛ ترجمه و تلخیص از عباس ایمانی