دوره و شماره: دوره 17، شماره 35، آبان 1397، صفحه 1-314 
توسعه نسل های حقوق بشر در تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری

صفحه 7-32

حسین یزدانی؛ حسین آل کجباف؛ سید قاسم زمانی؛ حسن سواری


تأثیر فقه اسلامی در شکل‌گیری حقوق کامن‌لا

صفحه 287-298

برهام محمد عطاءالله؛ حمزه امینی‌نسب