دوره و شماره: دوره 17، شماره 33، اردیبهشت 1397، صفحه 1-293 
جبران خسارت از متهمان بازداشت‌شده بی‌گناه

صفحه 55-72

رجب گلدوست جویباری؛ مهران ابراهیمی‌منش


قانون‌گذاری کیفری

صفحه 253-276

لیندزی فارمر؛ عبدالرضا جوان جعفری؛ سیده سارا میرباذل؛ سید بهمن خدادادی