دوره و شماره: دوره 17، شماره 34، مرداد 1397، صفحه 1-299 
نقدی بر نهاد مشاوره در لایحه آیین دادرسی تجاری

صفحه 241-260

کورش کاویانی؛ پرویز رحمتی؛ رضا خودکار